Oude Ban 14
4285 TH Woudrichem
T 0183-309338
E cbs@cbsebenhaezer.com
Nieuws van de MR

Op donderdag 21 september heeft de MR haar eerste vergadering van het jaar gehad.
Wij hebben afscheid genomen van Sandra Middelkoop en Petra Kant.
Daarnaast zijn we dankbaar dat Jeanette van Kooten (moeder van Kadisha uit groep 5 en Tessa uit groep 3)
de MR komt versterken.

Vanwege deze verschuivingen zijn de taken binnen de MR ook wat gewijzigd:
teamgeleding:
Melanie Faber - voorzitter MR
Jolanda van der Pijl - GMR
Marije Vleugel - vervangend voorzitter en PR

oudergeleding:
Miranda Brand - afwisselend GMR
An Colijn - secretaris
Jeanette van Kooten - afwisselend GMR

Ook hebben we met elkaar gesproken over de blokuren voor gym. Hier is voor gekozen omdat dit de meest effectieve leertijd oplevert. Om de leerlingen gedurende de dag de nodige beweging te geven, gebruiken de leerkrachten energizers en maken ze in de pauzes veelvuldig gebruik van beweegkarren die vanuit de gemeente worden geleverd.

Onze volgende vergadering staat gepland op donderdag 9 november

Heeft u vragen aan de MR?
We ontvangen ze graag schriftelijk en bespreken ze op onze eerstvolgende vergadering.
Uw betrokkenheid wordt zeer op prijs gesteld. Mailen kan natuurlijk ook.
Het adres van de MR is:  
mr@cbsebenhaezer.com
 

 
Wat is de Medezeggenschapsraad?

De MR is een gekozen vertegenwoordiging van ouders en personeel en voert overleg met het bestuur over alle voorkomende zaken die de school aangaan. Ons streven is om bij te dragen aan het goed functioneren van de school ten behoeve van de leerlingen. Aan de ene kant willen we de belangen van ouders en leerlingen, als consumenten van het "product onderwijs", zo goed mogelijk behartigen.  Aan de andere kant willen we constructief meedenken over de ontwikkeling van het schoolbeleid.

Wat mag de MR?
 
De medezeggenschapsraad wordt betrokken bij beslissingen die het bestuur van plan is te nemen. Daarmee komen we op de twee soorten rechten die de MR heeft: instemmingsrecht en adviesrecht.

Mogelijke beslissingen waarbij de MR instemmingsrecht heeft, zijn ondermeer:
- Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
- Vaststelling of wijziging van het schoolwerkplan
- Vaststelling of wijziging van het beleid over de ondersteunende werkzaamheden van ouders
- Vaststelling of wijziging van het schoolreglement
- Beleid inzake aanstelling van de schoolleiding

Mogelijke beslissingen waarbij de MR adviesrecht heeft, zijn ondermeer:
- Verandering van de grondslag van school
- Fusie met een andere school
- Beleid inzake aanstelling of ontslag van de leerkrachten
- Regeling van de vakantie
 
Wat heeft u aan de MR?
 
Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan het bestuur, ook ongevraagd.
Iedere ouder en ieder personeelslid kan contact opnemen met (een lid van) de MR over zaken die de school betreffen. De MR-leden zitten tenslotte als afgevaardigden van alle ouders en van alle personeelsleden in de medezeggenschapsraad!
De MR vergadert een aantal keer per jaar, het vergaderschema is op deze website te vinden. Als ouders agendapunten willen inbrengen kunnen zij dit doen via de oudergeleding, bij voorkeur schriftelijk. Als personeelsleden agendapunten willen inbrengen, kunnen zij dit schriftelijk doen via het postvak van de MR.

Wie zitten er in de MR?
Oudergeleding
Petra Kant - secretaris en notulant
Sandra Middelkoop - vervangend voorzitter
Miranda Brand - lid


Teamgeleding
Marije Vleugel - PR en logistieke zaken
Jolanda van der Pijl - GMR
Melanie Faber - voorzitter

 
Heeft u vragen aan de MR?
We ontvangen ze graag schriftelijk en bespreken ze op onze eerstvolgende vergadering.
Uw betrokkenheid wordt zeer op prijs gesteld. Mailen kan natuurlijk ook.
Het adres van de MR is:  
mr@cbsebenhaezer.com